Logo Tifotime
Logo Tifotime

Algemene voorwaarden

1. Tifogroup BV

 1. Tifogroup BV is een Besloten Vennootschap, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0686.636.274, met vestiging op Kuipweg 13, 8400 Oostende in België.

2. Toepasselijkheid

 1. Tifogroup BV bedenkt, ontwikkelt en beheert verschillende voetbalgerelateerde producten waaronder Tifogame en Tifotime. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten, diensten en websites van Tifogroup BV, tenzij een product, dienst of website hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt
 2. Elk bezoek aan de websites van Tifogroup BV is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden inclusief de bijzondere bepalingen eigen aan de geraadpleegde website. Tifogroup BV kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze websites bevinden.

  Om te kunnen deelnemen aan één van de producten of diensten dient u zich steeds akkoord te verklaren met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. We bieden volgende apps, diensten, functies, software of websites aan:

  Tifogame: een gratis voetbalpronostiekplatform op www.tifogame.be
  Tifotime: een app voor voetbalfans die hen toelaat live matchen te bediscussiëren in een chatomgeving en matchevents zoals goals maar ook spelers te beoordelen.

3. Serviceovereenkomst

 1. Tifogroup BV bedenkt, ontwikkelt en beheert verschillende voetbalgerelateerde producten waaronder Tifogame en Tifotime. De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten, diensten en websites van Tifogroup BV, tenzij een product, dienst of website hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt
 2. De games via website of app richten zich op particulieren.
 3. Iemand die zich heeft ingeschreven op bovenvermelde websites of app wordt verder “eindgebruiker” genoemd.
 4. Tifogroup BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen eindgebruikers op elk moment te diskwalificeren of personen deelname te verbieden. Tifogroup BV is in ieder geval gerechtigd tot weigering of diskwalificatie wanneer een eindgebruiker één van de voorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze toepasselijke wet- en regelgeving heeft overtreden.
 5. Wanneer een eindgebruiker wenst deel te nemen aan één van de producten of games van Tifogroup BV dan dient hij/zij een account aan te maken op de desbetreffende website of app.
 6. De aanmaak van een account omvat het waarheidsgetrouw en geldig invoeren van persoonlijke gegevens (naam, voornaam en e-mailadres). Daarnaast dient een gebruikersnaam en wachtwoord te worden toegevoegd om het account te voltooien. Tifogroup BV behoudt zich het recht om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.
 7. De spelersnaam van een eindgebruiker staat op naam van de eindgebruiker die deze heeft aangemaakt. Bij ongepast taalgebruik kan Tifogroup BV te allen tijde beslissen om het account te schrappen.
 8. Alle informatie omtrent opslag, beveiliging, gebruik en doelen van persoonlijke gegevens van eindgebruikers kan teruggevonden worden onder de sectie privacy.
 9. De eindgebruiker moet beschikken over bepaalde apparaten, software en gegevensverbindingen, die wij niet leveren, om onze producten of diensten te gebruiken. De eindgebruiker stemt ermee in updates voor onze producten of diensten handmatig of automatisch te downloaden en installeren om ze te kunnen gebruiken. De eindgebruiker stemt er tevens mee in dat wij hem van tijd tot tijd meldingen sturen, indien dat noodzakelijk is om van onze producten of diensten te kunnen genieten.
 10. De eindgebruiker is verantwoordelijk voor alle abonnements-, internet- en andere kosten en belastingen die samenhangen met het gebruik van onze producten of diensten.
 11. De eindgebruiker is verantwoordelijk voor zijn apparaat en het veilig houden van zijn account en hij dient ons onmiddellijk te informeren over onbevoegd gebruik van of inbreuk op zijn account.
 12. We garanderen geen 100% beschikbaarheid van onze diensten. We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze service. Dat houdt in dat we onze producten en diensten, de functies en de ondersteuning van bepaalde apparaten en platforms kunnen toevoegen of verwijderen. De service van onze producten of diensten kan worden onderbroken, waaronder voor onderhoud, reparaties en upgrades, of als gevolg van netwerk- of apparatuurstoringen. We kunnen sommige of al onze producten of diensten, met inbegrip van bepaalde functies en de ondersteuning voor bepaalde apparaten en platforms, te allen tijde stopzetten, na een kennisgevingsperiode van 30 dagen, indien mogelijk. Gebeurtenissen die we niet kunnen controleren, kunnen van invloed zijn op de service, zoals natuurlijke gebeurtenissen of andere situaties van overmacht. Je kunt op elk moment jouw relatie met Tifogroup BV stoppen door jouw account bij Tifotime of Tifogame te verwijderen.

4. Tifotime

 1. Dankzij de app Tifotime kunnen voetballiefhebbers voetbal overal even intens beleven. Alle belangrijke matchevents worden tijdens live wedstrijden automatisch ingeladen in de chat en timeline. Geef scores aan de gemaakte doelpunten, beoordeel spelers en vertel je vrienden wat je van de match vindt.

  Tifotime garandeert de beste en meest intense fanbeleving online! Volgende matchevents kunnen beoordeeld worden: goals, assists, reddingen, vervangingen, tussenkomsten van de VAR, gele en rode kaarten en de uitslag.

  Gebruikers kunnen spelers ook een score geven van 0 tot 10 op 10. Daarnaast is er een chat waarbij gebruikers in een door hen zelfgekozen of aangemaakte chatgroep kunnen communiceren of chatten over de voetbalwedstrijden.
 2. De gegevens van de beoordelingen van de gebruikers worden gebundeld om de mening van de community te kennen. Individuele gegevens worden enkel bijgehouden om het profiel van de gebruiker binnen de app te kunnen opbouwen en worden nooit gecommuniceerd met derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Alle chatberichten en content van de chat is volledig privaat en wordt nooit gedeeld met 3de partijen. De opslag gebeurt op beveiligde servers van Microsoft Azure gehost door Tifogroup BV.
 3. Gebruikers kunnen alle nieuws en nieuwtjes van Tifotime volgen op www.tifotime.com of op de sociale mediakanalen van Tifotime.
 4. Jouw toestemmingen aan Tifotime:

  Voor het laten functioneren van Tifotime, geef jij een niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik, de reproductie, de distributie, het maken van afgeleide werken, de vertoning en de uitvoering van de informatie (met inbegrip van de inhoud) die je uploadt, indient, opslaat, verstuurt naar of ontvangt op of via Tifotime.
 5. De rechten die je verleent in deze licentie zijn echter voor het beperkte doeleinde van het laten functioneren en verlenen van onze diensten (zodat we bijvoorbeeld jouw profielfoto en statusbericht kunnen weergeven en jouw chatberichten kunnen doorgeven, zoals beschreven in ons privacybeleid.
 6. Wat levert Tifotime aan jou: We verlenen jou een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om Tifotime te gebruiken, met toepassing van en in overeenstemming met onze voorwaarden. Deze licentie wordt uitsluitend verleend om jou in staat te stellen gebruik te maken van Tifotime, op de wijze zoals toegestaan in onze voorwaarden. Er worden geen licenties of rechten impliciet of anderszins verleend, met uitzondering van de uitdrukkelijk aan jou verstrekte licenties en rechten.
 7. Rapporteren van de schending van auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Als je melding wilt doen van inbreuk op auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden, stuur dan een mail naar info@tifotime.com. We kunnen actie ondernemen tegen jouw account, waaronder het uitschakelen of opschorten van jouw account, indien je inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De op onze website verstrekte informatie, geleverde diensten en elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten die exclusief behoren aan Tifogroup BV of waarop zij een licentie heeft.
 2. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Tifogroup BV.
 3. Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.
 4. Op alle producten van Tifogroup BV, is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake de spellen zullen op basis van het Belgisch recht beslecht worden door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tifogroup BV.
 5. Als een bepaling van deze voorwaarden in strijd is met toepasselijk wet- of regelgeving of als een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet rechtsgeldig is, dan zal een dergelijke bepaling worden geacht te worden geherformuleerd zodat deze zoveel mogelijk de in de oorspronkelijke bepaling vervatte bedoeling van Tifogroup BV weergeeft in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en zullen de overige voorwaarden, bepalingen, bedingen en beperkingen onverminderd van kracht blijven.
 6. Tifotime gebruikt echte logo's en headshots in de app. Tifotime is een nieuwsapp waar verslagen van voetbalmatchen op een visuele manier worden gepresenteerd. De gebruikers kunnen net zoals op andere nieuwsites reageren en hun mening geven. Dit gebeurt op een innovatieve manier. De logo's en headshots worden redactioneel gebruikt. In de regio's waar Tifotime geen partnership sluit met een (media)partner/rechtenhouder wordt de app gratis ter beschikking gesteld aan de gebruikers. Op geen enkele manier zullen er reclame- of andere inkomsten voortvloeien uit de aanwezigheid van de logo's en headshots. Deze headshots en logo's dienen hoogstens voor het vermaken van de gebruikers. In de regio's waar Tifotime een partnership sluiten met een rechtenhouder, zal Tifotime inkomsten genereren. Deze inkomsten zullen enkele betrekking hebben op de secties in de app die corresponderen met de regio's en competities waar de rechtenhouder de intellectuele rechten voor bezit. Bij vragen hierover kan er steeds contact opgenomen worden met info@tifotime.com
 7. Tifotime claimt niet eigenaar te zijn van de gegevens die jij opgeeft voor jouw account of via onze diensten. Je moet beschikken over de noodzakelijke rechten op de gegevens die jij voor jouw account of via onze diensten opgeeft. Je moet tevens het recht hebben om de in onze voorwaarden opgenomen rechten en licenties te verlenen.

6. Privacy

 1. Tifogroup BV bewaart de gegevens van spelers om verschillende redenen. Daar zijn verplichte gegevens om het account van een eindgebruiker aan te maken, te registreren, te verifiëren, te bewaren en te beveiligen. Het correct invoeren van deze persoonlijke gegevens (naam, voornaam en e-mailadres) zijn een noodzakelijke voorwaarde om een geldig account aan te maken. Tifogroup BV behoudt zich het recht voor, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.
 2. Tifogroup BV beschermt de gegevens van de eindgebruikers en zal deze op geen enkele manier doorspelen naar een derde partij zonder expliciete toestemming van de eindgebruiker.
 3. Een eindgebruiker heeft het recht om te allen tijde zijn gegevens op te vragen die bij Tifogroup BV bewaard worden.
 4. Een eindgebruiker heeft het recht om zijn gegevens te laten aanpassen door Tifogroup BV.
 5. Een eindgebruiker heeft het recht om zijn gegevens die bij Tifogroup BV bewaard worden, over te dragen naar een andere partij of dienst.
 6. Een eindgebruiker heeft het recht om zijn gegevens die bij Tifogroup BV worden bewaard, te laten wissen.
 7. Een eindgebruiker heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
 8. Tifogroup BV voorziet steeds een volledige en aangepaste privacyverklaring op alle websites die onder de verantwoordelijkheid vallen van Tifogroup BV.
 9. Tifogroup BV behoudt zich het recht voor de inhoud van de privacyverklaring aan te passen, zonder in strijd te zijn met de regels van het Belgisch recht.
 10. We moeten, om onze wereldwijde diensten te laten functioneren, inhoud en gegevens opslaan in, en distribueren vanuit, datacentra en -systemen over de hele wereld, waaronder buiten het land waar je woont. Deze infrastructuur kan eigendom zijn van, of worden geëxploiteerd door, onze serviceproviders of met ons verbonden bedrijven.

7. Disclaimers

We gebruiken redelijke vaardigheden en zorg bij het aanbieden van onze diensten en games aan jou en bij het bieden van een veilige, betrouwbare en foutvrije omgeving, maar we garanderen niet dat Tifotime altijd zonder verstoring, vertraging of problemen zal functioneren. Je gebruikt onze diensten op eigen risico en met toepassing van de volgende disclaimers. We bieden onze diensten als zodanig aan ('as is') zonder enige expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doeleinde, titel, niet-schending en vrijheid van computervirussen of andere schadelijke code. We garanderen niet dat door ons verstrekte informatie juist, volledig of nuttig is, dat onze diensten operationeel, vrij van fouten of veilig zullen zijn of dat onze diensten zonder storingen, vertragingen of imperfecties zullen functioneren. We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de controle van de manier waarop of wanneer onze gebruikers onze diensten of de functies, diensten en interfaces die onze diensten bieden, gebruiken. We zijn niet verantwoordelijk voor, en niet verplicht om, de acties of gegevens (met inbegrip van de inhoud) van onze gebruikers of derden te controleren. Jij vrijwaart ons, de bestuurders, functionarissen, werknemers, partners en vertegenwoordigers daarvan (gezamenlijk Tifogroup BV), tegen alle vorderingen, klachten, aanklachten of controverses (gezamenlijk 'vorderingen') en schade, zowel bekend als onbekend, in verband met, voortvloeiend uit of op andere wijze gerelateerd aan een vordering die jij hebt op een derde. Jouw rechten met betrekking tot Tifotime worden niet gewijzigd door de voorgaande disclaimer indien de wetgeving van het land waar je woont, en die van toepassing is als gevolg van jouw gebruik van onze diensten dit niet toestaat. Als je inwoner bent van de Verenigde Staten doe je afstand van § 1542 van de civil code (burgerlijk wetboek) van de Amerikaanse staat Californië, waarin het volgende staat: “een algemene vrijwaring is niet van toepassing op claims die de schuldeiser niet kent of vermoedt dat deze bestaan in zijn/haar voordeel op het moment van de tenuitvoerlegging van de afstandsverklaring en die, als hij/zij hiervan op de hoogte was geweest, een wezenlijke invloed zouden hebben gehad op zijn/haar schikking met de schuldenaar.”

8. Beperking van aansprakelijkheid

De veiligheid van jouw persoonlijke gegevens is voor ons een prioriteit. Om jou Onze totale aansprakelijkheid in relatie tot, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met onze voorwaarden, ons of onze diensten wordt beperkt tot verliezen die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg waren van een dergelijke schending (uitgezonderd in verband met overlijden, persoonlijk letsel of frauduleuze onjuiste weergave) en bedraagt niet meer dan het bedrag dat jij ons hebt betaald in de afgelopen twaalf maanden.

Jouw rechten met betrekking tot Tifotime worden niet gewijzigd door de voorgaande beperking indien de wetgeving van het land waar jij woont, en die van toepassing is als gevolg van jouw gebruik van onze diensten dit niet toestaat.

9. Vrijwaring

Indien iemand een vordering ('vordering van een derde') tegen ons indient die verband houdt met jouw acties, gegevens of inhoud op Tifotime, zal jij, voor zover wettelijk toegestaan, Tifogroup BV schadeloos stellen en vrijwaren voor of tegen alle vormen van aansprakelijkheid, schade, verliezen en uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische vergoedingen en kosten) die verband houden met, voortvloeien uit of anderszins verbonden zijn met het volgende: (a) jouw toegang tot of gebruik van onze diensten, met inbegrip van gegevens die in dit verband zijn verstrekt, (b) jouw schending van onze voorwaarden of toepasselijke wetgeving, of (c) enige onjuiste verklaringen die jij hebt gegeven. Je verleent de volledige medewerking die we van jou vragen aan de verdediging tegen of schikking van eventuele vorderingen van een derde. Jouw rechten met betrekking tot Tifotime worden niet gewijzigd door de voorgaande vrijwaring indien de wetgeving van het land waar je woont, en die van toepassing is als gevolg van jouw gebruik van Tifotime dit niet toestaat.

10. Contactinfo

Je kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Tifogroup BV op info@tifo.group

Als je vragen hebt over het privacybeleid dan kan je eveneens contact opnemen op info@tifo.group of een brief sturen naar:

Tifogroup BV
Kuipweg 13
8400 Oostende
BelgiëJe hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de belangrijkste toezichthoudende autoriteit van België, zijnde de GBA of gegevensbeschermingsautoriteit of de toezichthoudende autoriteit in uw regio.
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/